Verzekering en pechhulp

Een standaard WA, Casco of WA Volledig Casco (All-risk) motorverzekering biedt geen dekking als de motor wordt verhuurd. Daarom zijn alle huurovereenkomsten door ons additioneel WA Volledig Casco (All-risk) verzekerd met een dekking op verhuur.

Verzekering voor eigenaren

Onderlinge particuliere verhuur wordt niet gedekt onder een reguliere motorverzekering. Daarom moet deze tijdens de huurperiode worden aangevuld met een extra verzekering.

Combi Motors Verzekeringen heeft speciaal voor MotoShare deze additionele verzekering ontwikkeld genaamd 'MotoShare Polis'. De verzekering vervangt jouw eigen motorverzekering tijdens de huurperiode. Hiermee is schade goed verzekerd en zijn er geen gevolgen voor een eventueel opgebouwde No Claim korting op je reguliere motorverzekering.

De verzekering van Combi Motors Verzekeringen is automatisch van toepassing op alle particuliere motoren die via MotoShare worden verhuurd. De premie bedraagt gemiddeld €14,5 per huurdag. De premie wordt toegevoegd aan de huurprijs en na een huurperiode rechtstreeks aan de verzekeraar betaald. Gemakkelijk, toch?

Als eigenaar heb je onder deze additionele WA Volledig Casco (All-risk) verzekering geen eigen risico. Wat er bij schade wordt uitgekeerd is afhankelijk van de waarde van de motor. Accessoires zijn los meeverzekerd tot maximaal €750.

Een huurder heeft een eigen risico van €1.200 en kan deze verlagen naar €600. Als er schade ontstaat tijdens de huurperiode, dan dien jij als eigenaar deze via MotoShare aan Combi Motors Verzekeringen te melden. Combi Motors Verzekeringen regelt vervolgens de afhandeling van de schade direct met jou en de huurder.

  • Is de schadelast naar verwachting lager dan het eigen risico van de huurder? Dan moeten de eigenaar en huurder de schade onderling proberen op te lossen. Lukt dit niet binnen 48 uur, dan moet de eigenaar dit alsnog melden bij MotoShare. Wij zullen dan het eigen risico gaan verhalen bij de huurder.
  • Is de schadelast naar verwachting hoger dan het eigen risico van de huurder? Dan dient de eigenaar, maximaal tot 72 uur na het einde van de huurperiode, hiervan een melding te maken.

De eigenaar dient een kopie van een ingevulde en ondertekende huurovereenkomst én Europees schadeformulier naar Combi Motors Verzekeringen te sturen. Indien er onenigheid bestaat tussen de eigenaar en de huurder, kan MotoShare een onafhankelijke deskundige vragen om de schade te beoordelen. De eigenaar en huurder dienen het advies van deze onafhankelijke deskundige te aanvaarden.

De maximaal verzekerde waarde van een motor is € 25.000. SuperSport, motorscooters, zijspan motoren en alle overige voertuigen met meer dan 2 wielen worden niet door Combi Motors Verzekeringen verzekerd. Deze motoren kunnen daarom niet via MotoShare worden verhuurd.

Tijdens de huurperiode dient de motor tussen 23.00 en 7.00 uur te staan gestald in een goed afgesloten ruimte en uit het zicht vanaf de openbare weg. In de afgesloten ruimte dient de motor op slot te staan met een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd slot. Indien stallen in een goed afgesloten ruimte niet mogelijk is, dan dient de motor door middel van een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd ketting- of beugelslot rechtstreeks goed te zijn bevestigd aan een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd muuranker of grondanker, of aan een voldoende sterk en geschikt aard- en nagelvast object. De eigenaar dient de benodigde sloten aan de huurder te overhandigen voor aanvang van de huurperiode.

Pechhulp van ANWB Pechhulp Service

Tijdens de huurperiode kunnen de huurder en eigenaar gebruik maken van de pechhulp dienstverlening van de ANWB Pechhulp Service via tel. 0592 39 04 83. Pechhulp is voor de eigenaar inbegrepen in de service via MotoShare.

Als er tijdens de huurperiode pech ontstaat dan kan de Pechhulp van de ANWB worden ingeschakeld. De melding dient door de huurder gemaakt te worden onder vermelding van het kenteken en het nummer op de huurovereenkomst. Voor jouw als verhuurder is de service inbegrepen. Afhankelijk of de huurder de pechhulp meeverzekerd tijdens zijn boeking wordt dit bij hem of haar in rekening gebracht.

Insurance for owners

Mutual private rental is not covered under a regular motorcycle insurance policy. Therefore, during the rental period, this must be supplemented with an additional insurance.

Combi Motors Insurances has developed especially for MotoShare this additional insurance called 'MotoShare Policy'. The insurance replaces your own motor insurance during the rental period. With this policy damage is properly insured and there are no consequences for a possible built up No Claim discount on your regular motor insurance.

The insurance of Combi Motors Insurance is automatically applicable to all private motorcycles that are rented out through MotoShare. The premium is on average €14,5 per rental day. The premium is added to the rental price and paid directly to the insurer after a rental period. Easy, right?

As an owner you have no own risk under this additional WA Volledig Casco (All-risk) insurance. The amount that is paid out in the event of damage depends on the value of the motorcycle. Accessories are separately insured up to a maximum of €750.

A renter has an own risk of €1.200 and can lower this to €600. If damage occurs during the rental period, you as owner must report this to Combi Motors Insurances via MotoShare. Combi Motors Insurances will take care of the damage directly with you and the renter.

  • Is the cost of damage expected to be less than the excess of the renter? Then the owner and tenant must try to resolve the damage mutually. If this is not possible within 48 hours, the owner must report this to MotoShare. We will then recover the excess from the renter.
  • Is the expected damage higher than the excess of the renter? Then the owner must report this, at the most, 72 hours after the end of the rental period.

The owner must send a copy of a completed and signed rental agreement and European claim form to Combi Motors Insurance. If there is disagreement between the owner and the renter, MotoShare may ask an independent expert to assess the damage. The owner and renter must accept the advice of this independent expert.

The maximum insured value of a motorcycle is € 25,000. SuperSport, motor scooters, sidecar motorcycles and all other vehicles with more than 2 wheels are not insured by Combi Motors Insurances. These motorcycles can therefore not be rented through MotoShare.

During the rental period, the motorcycle must be stored between 23:00 and 7:00 in a locked room, out of sight of the public road. In the locked room, the motorcycle must be locked with an ART category 4 or 5 approved lock. If storing in a properly locked area is not possible, the motorcycle must be properly secured directly to an ART category 4 or 5 approved chain or bracket lock, to an ART category 4 or 5 approved wall anchor or ground anchor, or to a sufficiently strong and suitable earth and nail resistant object. The owner must provide the renter with the required locks before the start of the rental period.

Roadside Assistance

During the rental period, the renter and owner can use the ANWB Pechhulp Service via tel. 0592 39 04 83 in case of a breakdown. ANWB Pechhulp Service is fully included in the service of MotoShare for you as owner of the motorcycle.

If a breakdown occurs during the rental period, the ANWB breakdown service can be called. The notification must be made by the renter, stating the license plate number and the number on the rental agreement. For you as the owner of the motorcycle, the service is included. Depending on whether the renter included the breakdown coverage in his or her booking, cost will be charged upon the renter.

Reguliere verzekering

Ben je op opzoek naar een eigen motor verzekering voor regulier gebruik? Bekijk dan de motor verzekering van onze verzekeringspartner Combi Motors Verzekeringen

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.