Huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder

Huurders kunnen vrijblijvend meerdere huurverzoeken sturen, met een maximum van drie. Een eigenaar dient vervolgens binnen 24 uur aan te geven of hij/zij de aanvraag accepteert. Als een huurverzoek wordt geaccepteerd, dan heeft de huurder 36 uur de tijd om de huurprijs te betalen. Een huurovereenkomst komt tot stand, op het moment dat de eigenaar een aanvraag accepteert en de huurder de prijs van de huurprijs betaalt. Een ingevulde huurovereenkomst wordt vervolgens automatisch beschikbaar in het persoonlijke dashboard van de eigenaar en huurder. Een huurovereenkomst bestaat uit twee delen:

  1. De details van de huurovereenkomst
  2. Een overdrachtsformulier van de motor

Voor aanvang van de huurperiode dient de eigenaar de huurovereenkomst te printen. Bij het ophalen en terugbrengen van de motor moeten beide partijen dit document ondertekenen. Na ondertekening kan de eigenaar de sleutels van de motor overhandigen. De eigenaar bewaart altijd de ondertekende huurovereenkomst. Dit is belangrijk in geval van calamiteiten.

Een huurder kan tot 72 uur voor de start van de huurperiode de huurovereenkomst annuleren. Als tijdig is geannuleerd, dan zal Motoshare de huursom retourneren door een voucher met huurtegoed te geven. De voucher is één jaar geldig en kan door de huurder gebruikt worden om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten. De eigenaar kan de huur annuleren tot het moment van de overdracht van de motor. In dit geval zal de huurder de volledige huurprijs terugbetaald krijgen.

Tot 1 uur voor het einde van de huurperiode kunnen de partijen de huurovereenkomst verlengen. De verlenging moet op dezelfde manier gebeuren als hoe een huurovereenkomst tot stand komt. Dus de huurder moet een nieuw huurverzoek inleggen en de eigenaar deze verlenging accepteren.

Verplichtingen uit de huurovereenkomst

MotoShare controleert niet of een motor veilig is. De eigenaar en huurder zijn daarom zelf verantwoordelijk om de motor te controleren op veiligheid. Als een motor niet aan de veiligheidseisen voldoet, mag de eigenaar deze niet verhuren.

Bij aanvang dient de eigenaar een laatste controle te doen door het rijbewijs én de identiteitskaart of paspoort van de huurder te controleren. Komen het rijbewijs nummer, categorie, naam of geboortedatum niet overeen met de ingevulde gegevens op de huurovereenkomst (deel 1.), dan mag de eigenaar de motor niet meegeven.

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor boetes of verkeersovertredingen. Indien de eigenaar boetes ontvangt, zullen eigenaar en huurder de boete onderling moeten proberen op te lossen. In sommige gevallen kan de eigenaar de boetes administratief verleggen op de huurder. In deze gevallen heb je als eigenaar daarvoor de ondertekende huurovereenkomst nodig om te bewijzen dat de motor tijdens de periode was verhuurd. De eigenaar kan MotoShare ook vragen om als tussenpersoon op te treden om deze situatie op te lossen.

Indien de huurder de motor niet op tijd terugbrengt, zal hij/zij de eigenaar de huurprijs per dag moeten blijven betalen en een boete van €15 per dag aan MotoShare betalen.

Rental agreement between owner and renter

Renters can send multiple rental requests, with a maximum of three, without obligation. An owner must then indicate within 24 hours whether he/she accepts the request. If a rental request is accepted, the renter has 36 hours to pay the rent. A rental agreement is formed, at the time the owner accepts an application and the renter pays the price of the rent. A completed rental agreement then automatically becomes available in the owner's and renter's personal dashboard. A rental agreement consists of two parts:

  1. The details of the rental agreement.
  2. A transfer form of the motorcycle

Before the start of the rental period, the owner must print the rental agreement. When picking up and returning the motorcycle, both parties must sign this document. After signing, the owner can hand over the keys of the motorcycle. The owner always keeps the signed rental agreement. This is important in case of emergencies.

A renter can cancel the rental agreement up to 72 hours before the start of the rental period. If cancelled in time, Motoshare will return the rental fee by issuing a voucher with rental credit. The voucher is valid for one year and can be used by the renter to sign a new rental agreement. The owner can cancel the rental until the moment of transfer of the motorcycle. In this case, the renter will be refunded the full rental price.

Up to 1 hour before the end of the rental period, the parties can extend the rental agreement. The extension must be done in the same way as how a rental agreement is created. So the renter must submit a new rental request and the owner must accept this extension.

Obligations from the rental agreement.

MotoShare does not check if a motorcycle is safe. Therefore, the owner and renter are responsible to check the motorcycle for safety. If a motorcycle does not meet the safety requirements, the owner may not rent it out.

At the start, the owner must do a final check by checking the license and the identity card or passport of the renter. If the driver's license number, category, name or date of birth do not correspond with the details on the rental agreement (part 1.), the owner may not rent out the motorcycle.

During the rental period, the renter is responsible for any fines or traffic violations. If the owner receives any fines, owner and renter will have to try to resolve the fine between themselves. In some cases, the owner may administratively shift the fines to the renter. In these cases, the owner needs the signed rental agreement to prove that the motorcycle was rented during the period. The owner can also ask MotoShare to act as an intermediary to solve this situation.

If the renter does not return the motorcycle on time, he/she will have to continue to pay the owner the rental price per day and pay a fine of €15 per day to MotoShare.

MotoShare spelregels

Wij zijn een community van motorliefhebbers. Om te waarborgen dat iedereen een fijne ervaring heeft, gelden de volgende spelregels:

1
Een huurder wordt geacht de motor op de afgesproken tijdstippen op te halen en af te leveren. Na afloop dient de motor netjes en volgetankt teruggebracht te worden.
2
Een eigenaar wordt geacht de motor netjes, volgetankt en goed onderhouden aan te bieden voor de start van de huurperiode en dient alle bijzonderheden met de huurder goed door te nemen.
3
Binnen MotoShare zijn we geen vreemden van elkaar. De huurder en eigenaar dienen daarom het gebruikersprofiel volledig in te vullen met een profielfoto, persoonlijke omschrijving en rijervaring.
4
De huurder en eigenaar beoordelen elkaar na iedere huurperiode. Dit is erg belangrijk omdat het vertrouwen geeft binnen de community.
5
Roekeloos rijgedrag of vandalisme (wheelies, stoppies, burn-outs) worden niet getolereerd. Je wordt voor altijd van het platform geweerd en eventuele schade wordt door Combi Motors Verzekeringen volledig op de huurder verhaald.
Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.